Almindelige betingelser for Audi select

1 Aftalegrundlaget

1.1 Aftalegrundlaget udgøres af parternes lejeaftale, de udstedte udleverings- og afleveringskvitteringer samt disse almindelige betingelser. Ved uoverensstemmelse mellem de anførte dokumenter, har lejeaftalen forrang.

2 Ejendomsret

2.1 Alle biler, der udlejes til kunder (”Lejeren”) af Semler Premium A/S, CVR-nr. 27 26 81 88, (”Udlejeren”), via Audi select konceptet (”Bilerne”), tilhører Semler Leasing A/S, Park Allé 355, 2605 Brøndby, CVR-nr. 32 06 18 77 (”Ejeren”).


2.2 Ejeren kan kræve Bilerne forsynet med skilte og mærker, der angiver Ejerens ejendomsret.


2.3 Typebetegnelser, fabrikationsnumre og lignende, der tjener til identifikation af Bilerne, må ikke fjernes.


2.4 Lejeren er uberettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde råde retligt over Bilerne.


2.5 Ved registrering af Bilerne i Motorregisteret angives Ejeren som ejer og Udlejeren som bruger.


2.6 Ejerens ejendomsret omfatter tillige udstyr, der indføjes i eller erstatter dele af Bilerne.


2.7 Udlejeren og Ejeren har til enhver tid ret til at besigtige Bilerne.

3 Brugsret

3.1 Lejeren og enhver fører af Bilerne skal have gyldigt kørekort og være fyldt 23 år. Det er tillige en forudsætning for indgåelse af lejeaftalen, at Lejeren ikke er registreret i RKI eller lignende.


3.2 Bilerne må ikke fremlejes, udlånes eller overlades til tredjemand. Rent lejlighedsvis overladelse af brugen af Bilerne til medlemmer af Lejerens familie og Lejerens omgangskreds, som er oprettet på lejeaftalen, er ikke omfattet af dette forbud, dog under hensyntagen til pkt. 3.1.


3.3 Bilerne må ikke permanent anvendes uden for Danmarks grænser.


3.4 Bilerne må ikke ændres eller omdannes uden Udlejerens skriftlige samtykke.

4 Uopsigelighed

4.1 Den samlede lejeperiode for Bilerne er 12 måneder, og i den perioden er lejeaftalen uopsigelig fra Lejerens side.

5 Bestilling

5.1 Bilerne bestilles online på www.audiselect.dk, og Lejeren vælger i den forbindelse udleveringsstedet blandt de på hjemmesiden anførte Audi forhandlere.

6 Depositum

6.1 Depositum udgør et beløb svarende til 2 måneders leje og skal betales ved bestilling af Bilerne.


6.2 Depositum betales tilbage til Lejeren efter lejeperiodens ophør, såfremt Bilerne fremstår uden skader og overkørte kilometer, forudsat at alle ydelser med tillæg af eventuelle omkostninger er indbetalt til Udlejeren, jf. pkt. 8.4 og 8.5.

7 Lejeydelsen

7.1 Lejekontrakten igangsættes på den aftalte udleveringsdato. Første lejeydelsen opkræves for den indeværende måned i forbindelse med udlevering af den første af Bilerne. Derefter opkræves lejeydelserne månedligt forud hver den 1. i en måned.


7.2 Der kan alene anvendes danske betalings- og kreditkort. Lejeren er pligtig til at sikre, at der er dækning for den månedlige lejeydelse, samt at kortet er aktivt. Ved udskiftning af kort skal Udlejeren uopfordret underrettes om de nye kortoplysninger til anvendelse ved kommende månedlige betalinger.


7.3 Den månedlige lejeydelse, som er fast i hele lejeperioden, omfatter leje af Bilerne, etableringsomkostninger, grøn ejerafgift, forsikring, service, dæk og det aftalte kilometerforbrug.


7.4 Ved forsinket betaling af lejeydelsen eller andre skyldige ydelser i henhold til lejeaftalen betales rente og gebyrer i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.


7.5 Bortkomst eller totalbeskadigelse af Bilerne ved en begivenhed, der ikke beror på Udlejerens forhold, fritager ikke Lejeren fra at betale lejeydelsen, indtil det tidspunkt, hvor Bilerne erklæres totalskadet eller stjålet. Udlejeren finder derefter en tilsvarende bil til Lejeren i den resterende del af lejeperioden.

8 Betaling

8.1 Lejeren skal fremvise og anvende et gyldigt kreditkort, som er udstedt til en virksomhed eller privatperson, og som har en udløbsdato, der ligger efter udløbet af lejeperioden.


8.2 Når der betales med kreditkort, reserveres betalingen på kontoen forud for lejeforholdets begyndelse.


8.3 Første gang der betales med et kreditkort, foretages en registrering af kortet.


8.4 Lejeren accepterer, at Udlejeren er berettiget til at trække følgende type omkostninger på Lejerens kreditkort, som Udlejeren måtte blive pålagt efter lejeperiodens udløb: Bøder (fartbøder m.v.), parkeringsafgifter, vejafgifter m.v.


8.5 Lejeren accepterer desuden, at Udlejeren er berettiget til på Lejerens kreditkort at trække omkostninger til dækning af skader, selvrisiko, rengøringsgebyr (pkt. 10.1) og overkørte km, i det omfang det indbetalte depositum ikke er dækker omkostningerne fuldt ud.

9 Udlevering

9.1 I forbindelse med udlevering af Bilerne skal Lejeren undersøge disse og underskrive udleveringskvitteringen.

10 Anvendelse

10.1 Rygning i Bilerne er ikke tilladt. Overtrædelse af det forbud vil medføre et rengøringsgebyr.


10.2 Bilerne må ikke anvendes til udlejning, kørsel på bane eller erhvervsmæssig person- eller godsbefordring samt anden kørsel, som kræver særlig tilladelse.

11 Udlejerens ansvar

11.1 Lejeren har inden lejeaftalens indgåelse udvalgt Bilerne og godkendt model, leveringsbetingelser samt lejeaftalens indhold.


11.2 Udlejeren hæfter for rettidig levering og mangler ved Bilerne i overensstemmelse med de ufravigelige regler i købeloven, som hvis Lejeren havde købt Bilerne.


11.3 Udlejeren fraskriver sig ansvaret for ethvert tab, herunder driftstab eller andre følgeskader, som forsinkelse eller mangler ved Bilerne måtte udløse hos Lejeren.


11.4 Udlejeren påtager sig ikke yderligere forpligtelser overfor Lejeren i relation til produktansvar, end hvad der følger af lovgivningens ufravigelige bestemmelser.


11.5 I tilfælde af mangler er Lejeren forpligtet til at acceptere afhjælpning, eventuelt ved at Bilerne udskiftes med biler af samme art, brugbarhed og kvalitet.

12 Lejerens ansvar

12.1 Lejeren er ansvarlig for, at såvel private som offentlige forskrifter, der gælder for benyttelse af Bilerne, overholdes, og at fornødne tilladelser indhentes. Lejeren bærer risikoen for, at de fornødne tilladelser kan opnås og ikke tilbagekaldes.


12.2 Lejeren friholder Udlejeren for ethvert ansvar, som Udlejeren måtte ifalde over for det offentlige eller over for private på grund af den brug, Lejeren gør af Bilerne, herunder at forskrifter ikke er iagttaget eller tilladelse ikke er indhentet.


12.3 Lejeren må kun påfylde den korrekte brændstoftype på Bilerne.


12.4 Lejeren må ikke benytte Bilerne til kørsel under påvirkning af alkohol, narkotiske stoffer eller andre former for sløvende midler.


12.5 På samme måde som hvis Lejeren havde været Bilernes ejer, er Lejeren ansvarlig for eventuelle lovbrud, der finder sted i lejeperioden og sker i forbindelse med Lejerens/førernes brug af Bilerne. Lejeren betaler således alle gebyrer, afgifter og bøder, som måtte opstå i forbindelse med brugen af Bilerne.


12.6 Lejeren skal ved ændring af forretningssted/bopæl straks skriftligt underrette Udlejeren herom via www.audiselect.dk.

13 Vedligeholdelse

13.1 Lejeaftalen er inklusiv serviceaftale og omfatter fri service / mekanisk vedligeholdelse i henhold til de til enhver tid gældende forskrifter fra fabrikanten, herunder udgifter til arbejdsløn, reservedele, kontrol og olieskift.


13.2 Lejeren skal vedligeholde Bilerne herunder indlevere Bilerne til service hos den udleverende forhandler i henhold til den udleverede instruktionsbog, således at Bilerne til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindeligt slid og ælde.


13.3 Lejeren skal ved vedligeholdelse nøje overholde de herfor gældende forskrifter som angivet i instruktionsbøger og lignende materiale fra fabrikanten. Reparation og vedligeholdelse skal anvendes de af fabrikanten foreskrevne reservedele, og al reparationsudbedring af skader og service skal foretages hos den udleverende forhandler.

14 Risiko

14.1 Lejeren bærer risikoen for Bilerne fra disses udlevering og frem til det tidspunkt, hvor Bilerne på rette måde er leveret tilbage til Udlejeren. Hvis Bilerne ødelægges eller forringes - uanset af hvilken årsag - skal Lejeren straks underrette Udlejeren herom.


14.2 Hvis Bilerne kan repareres, påhviler det Lejeren at iværksætte reparation af disse, jf. pkt. 12.

15 Misligholdelse

15.1 Udlejeren kan uden varsel ophæve lejeaftalen, tilbagetage Bilerne og kræve erstatning for sit tab, herunder bl.a. lejeydelser i den resterende del af lejeperioden, såfremt Lejeren væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til lejeaftalen, går konkurs, standser sine betalinger eller lignende.

16 Aflevering

16.1 Bilerne afleveres efter nærmere aftale med Udlejeren samme sted og i samme stand som ved udleveringen, bortset fra almindeligt slid og ælde.


16.2 Ved lejeperiodens udløb eller ved ophør af lejeaftalen skal Lejeren aftale tid til en kosmetisk gennemgang af Bilerne hos den udleverende forhandler, hvor Bilerne vil blive gennemgået af en af Udlejeren udpeget, uvildig fagmand.


16.3 Lejeren er berettiget og opfordres til at deltage i gennemgangen af Bilerne.


16.4 Der udfærdiges en afleveringsrapport om Bilernes kosmetiske stand, som ligger udover normalt slid på baggrund af de af FDM udarbejdede og til enhver tid gældende retningslinjer, herunder; stenslag/revner i glas, ridser i lak (der ikke kan poleres væk), ridser/huller/buler i interiør, skader, eftermontering af ekstraudstyr, reklamelabels og lignende, ruder og dæk, samt hvorvidt kabinen er medtaget af røg eller anden lugtgene. Efter gennemgangen af Bilerne udarbejdes en opgørelse til Lejeren.

 

16.5 Såfremt Lejeren ikke ønsker at deltage i gennemgangen, kan Bilerne afleveres hos den udleverende forhandler mod underskrivelse af afleveringskvittering. Lejeren accepterer i den forbindelse, at resultatet af den uvildige fagmands gennemgang uden videre er bindende for Lejeren, og at Lejeren ikke efterfølgende kan komme med indsigelser mod fagmandens opgørelse.


16.6 Bilerne afleveres i rengjort og vasket stand og tømt for private effekter. Bilerne skal indeholde alle nøgler og eventuelle nøglekort, eventuelle radiokoder, servicebog og instruktionsbøger.


16.7 Såfremt gennemgang af Bilerne påviser skader, der dækkes af Bilernes kaskoforsikring, er Lejeren forpligtet til at kontakte Udlejeren for udfyldelse af skadesanmeldelse. Anmeldelsen af skader skal være tilstede ved gennemgangen. Reparation af skader, der ikke er omfattet af selvrisiko, fratrækkes depositum.

17 Forsikring

17.1 Kasko- og ansvarsforsikring er inkluderet i den månedlige lejeydelse. Selvrisikoen for Lejeren er 5.000 kr. pr. skade.

18 Tvister

18.1 Enhver tvist mellem Lejeren og Udlejeren, der ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved de almindelige danske domstole.

19 Klager

19.1 Ønsker du at klage over en vare eller tjenesteydelse, kan du kontakte www.audi.dk/select tlf. +45 43 28 82 00 eller mail: select@audi.dk

Navn: Skandinavisk Motor Co. A/S
Adresse:  Park Alle 355 
Postnr.: 2605 Brøndby
CVR: 70515113 og Tlf.: +45 43 28 82 00

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Nævnenes Hus til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, herunder via Klageportalen for Nævnenes Hushttps://naevneneshus.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail-adresse select@audi.dk